تا کی غم آن خورم که دارم یانه...

29بازدید
11 ماه قبل
0

mr_mohamadfallah : تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه