کاکادو ملوکان، از تخم تا پرواز

46بازدید
4 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : مراحل رشد یک کاکادو ملوکان از بیرون آمدن از تخم تا بلوغ