قسمت سی و یکم چک لیست های احترام به خود. این قسمت: شکست خوردن حق ما انسان هاست

18بازدید
4 ماه قبل
0

کلبه ی مشاوره : شکست خوردن و اشتباه کردن حق ما انسان هاست. حقی که متاسفانه در خانواده ها به رسمیت شناخته نمی شود و شکست را معادل کم کاری تنبلی خنگی از زیر کار در رویی و کند ذهنی می دانند.