دستگاه شالیکوبی سیار خانگی 09120312156

24بازدید
4 ماه قبل
0

Rashid912 : دستگاه متال صنعت کلاله 09120312156شالیکوبی سیار خانگی زحمت کشاورز را کم کرده و بجای بردن شالی به کارخانه در منزل خود شلتوک را به برنج سفید تبدیل میکنددر وقت و هزینه صرفه جویی میشودو در صد برنج را هم بیشتر میدهد.