کلک های مغز برای جلوگیری از درس خواندن: کتاب تست های مختلف نیاز دارم

29بازدید
5 ماه قبل
0

کلبه ی مشاوره : من باید همه کتاب های تست را داشته باشم تا بتوانم به درصدهای بالا در کنکور برسم.

ویدیو های بعدی