طبیعت زیباست

1بازدید
7 روز قبل
0

u_6043238 : To keep the body in good health is a duty… otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. سالم نگه داشتن بدن یک وظیفه است … در غیر این صورت ما قادر به نگه داشتن ذهنمان بصورت قوی و روشن نخواهیم بود