فیلمی از رانش زمین در ژاپن

26بازدید
6 ماه قبل
0

در هم : فیلمی از رانش زمین در ژاپن ،زمین شناسان بر اساس پیش بینی این واقعه مسیر رامسدود و دوربین کار گذاشتند. ما را دنبال کنید