بلبل چقدر زیبا می خواند!

90بازدید
6 ماه قبل
0

تبریز امروز : تبریز امروز: بلبل می خواند - بلبل چه زیبا آواز می خواند . وقتی به آواز جادویی یک بلبل گوش می دهید ، انگار که ترتیب زمان را ترک می کنید ، با طبیعت ترکیب می شوید و در هماهنگی صداها حل می شوید ، در نور سفید شاد می شوید و خورشید پاک را می بینید