راهکش کبوتران مسافتی با آهنگ بسیار زیبا

20بازدید
6 ماه قبل
0

@pigeon_golestan_qabus : «می گفتم: آن بالا، ببین در آبیِ بی ابر آن طوقیّک را، در طوافِ صبح، در پرواز! آن سینه سرخان را ببین، در آن سماعِ سبز! بالیدنِ آمال شان را بال شان را، بین! آن وَجْدها و شورها و حال شان را بین! آن شامگاهان، نغمه قوقو سرودن ها بقبقوها، دُم کشیدن ها...»