هخامنشیان ؛ سلسله ای که حتی از خودشان پرچم هم نداشتند

179بازدید
5 ماه قبل
-3

حقایق تاریخی - Htarikhi : هخامنشیان، سلسله ای که حتی از خودشان پرچم نداشتند کوروش پس از ساقط کردن پادشاهی ماد و تاسیس سلسله هخامنشیان شروع به تهاجم به حکومتهای محلی ایران و کشورهای همسایه نمود که این روند به مدت سی سال طول کشید. کوروش در جنگهای خود از یک پرچم استفاده میکرد که متشکل از تصویر یک عقاب(یا شاهین) بود. گزنفون پرچم کوروش را در جنگ با کرزوس، پادشاه لیدیه چنین توصیف می کند: «بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابی زرّین با بالهای گشاده که به نیزه بلندی نصب کرده بودند، امروز(=زمان اردشیر دوم) هم بیرق شاه پارسی چنین است»(1) گزنفون همچنین، پرچم اردشیر دوم هخامنشی را در نبرد موسوم به کوناکسا با کوروش صغیر(=جوان) اینگونه شرح می دهد: «... اردشیر در اینجا پیاده نظام نداشت، ولی روی تپه به قدری سواره نظام بود که یونانی ها نتوانستند بدانند اینجا چه می شود، ولی همین قدر ملتفت شدند که بیرق شاه، عقابی است از طلا که بالهای خود را گشوده و بر نوک نیزه ای قرار گرفته»(2) کنت کورث، مورخ رومی ضمن بیان حرکت داریوش سوم از بابل برای جنگ با اسکندر به بیان چگونگی آرایش سپاه و زینت و تجمل و تشریفات لشکر هخامنشی می پردازد و می نویسد: «گردونه شاهی داریوش سوم از طرفین به صورتهای خدایان که از زر و سیم ساخته بودند مزیّن بود و شاه درون ارابه بلند و شاهانه نشسته بود... قید اسبها به دو هیکل زرین نینوس و بٍلوس منتهی میشد. بین دو هیکل مجسمه عقابی بود با بالهای گسترده که از زر ساخته بودند و آنرا علامت مقدس می دانستند»(3) همچنین نماد پرچم هخامنشی که به شکل عقاب زرین با حاشیه ای از برگ و گل است در موزه بریتانیا نگهداری می شود. و تندیس مفرغی عقابی با بالهای گشوده مربوط به زمان هخامنشیان(550 تا 330 ق م) در کاوشهای تخت جمشید بدست آمده که در پشت آن حلقه ای قرار دارد که شاید محل قرار گرفتن چوب یا نیزه بوده و بدین ترتیب آنرا بر سر میله نصب و می افراشتند. و دیگر اینکه در سال 1327 خورشیدی در کاوشهای تخت جمشید در کاخ آپادانا پاره سنگ لاجورد بدست آمده که بر آن نقش عقاب با بالهای گشوده که سه گوی بر سر و در چنگالها دارد دیده میشود، دو سوراخ نیز در بالا و پایین که به رنگ تیره نمودار است(4) اما نکته مهم اینجاست که این نماد عقاب یا شاهین روی پرچم هخامنشیان به هیچوجه یک نماد ایرانی و آریایی نیست بلکه مربوط به یکی از خدایان مصر باستان به نام هوروس یا حوروس(=Horus) می باشد. تمدن هخامنشیان چنان بی مایه و میان تهی بود که حتی نماد مهمی مانند پرچم را از مصریان کپی برداری کردند. منابع (1) تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا، جلد اول، صفحه 311 (2) تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا، جلد دوم، صفحه 847 (3) تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا، جلد دوم، صفحه 1063 (4) تاریخ پرچم ایران از باستان تا امروز، نصرت الله بختورتاش، صفحه 78 و 80 و 81