تپه حصار؛ تمدن ۷ هزار ساله دامغان / دکتر نوکنده

15بازدید
29 روز قبل
0

Khanetasnim : نظر قابل تامل دکتر نوکنده رئیس موزه ملی ایران باستان برگرفته از مستند «حصار» ساخته آقای محمد صنگوری - سیمای مرکز سمنان