تپه حصار؛ تمدن ۷ هزار ساله دامغان / دکتر نوکنده

54بازدید
4 ماه قبل
0

Khanetasnim : نظر قابل تامل دکتر نوکنده رئیس موزه ملی ایران باستان برگرفته از مستند «حصار» ساخته آقای محمد صنگوری - سیمای مرکز سمنان